Arbeidsmodellen FFSS
– å fremme, forebygge, stoppe og støtte

FFSS er en arbeidsmodell som vi kan bruke som verktøy for å finne og planlegge handlingene for å oppfylle de tre grunnpilarene i det kontinuerlige arbeidet med barnehage- og skolemiljøet. Modellen skal hjelpe oss til å ta steget fra ord til handling.

Modell: Fremme - Forebygge- Stoppe -Støtte
Modell: Fremme – Forebygge- Stoppe -Støtte

Skape forståelse, strategi og lagarbeid

Vi kan bruke det som et verktøy for å skape felles forståelse, felles strategier og lagarbeid i arbeidet med den aktuelle gruppen med barn eller unge. Bruker vi modellen kontinuerlig og systematisk, og som en fast del av det ordinære pedagogiske arbeidet, er det også en modell som bidrar til tidlig innsats. Målet er å plukke opp de som strever, tendenser til mobbeatferd eller uønsket atferd på tidligst mulige tidspunkt, og så handle. Det handler om å sette følge-med plikten i et system som går hånd i hånd med handlingskompetanse, tidlig innsats, aktivitetsplikten og den tydelige holdningen til nulltoleranse.

Modellen FFSS bør være en del av planleggingen av alle aktiviteter og strukturer i barnehagen og skolen. Modellen tar utgangspunkt i den aktuelle gruppen barn og unge og det som foregår der. I alt fra levering og henting, til pedagogiske aktiviteter, måltider, undervisningsopplegg, turer, prosjekter, alternative dager og fri lek må vi planlegge for det kontinuerlige arbeidet med barnehage- og skolemiljøet. Den kan brukes som et ledd i kvalitetssikring og som en sjekkliste. Har vi nå husket å planlegge for det kontinuerlige arbeidet med læringsmiljøet?

Med modellen FFSS ønsker vi å rette fokus på det kontinuerlige arbeidet i barnehagen og skolen, for å fremme det trygge og gode fellesskapet, å forebygge og stoppe mobbing og krenkelser, og å gi støtte til sårbare eller utsatte barn.

Nøkkelen ligger i det kontinuerlige. Å hele tiden jobbe sammen med felles forståelse, handlinger og strategier. Målet er å gjøre FFSS til en del av det helhetlige, langsiktige og systematiske læringsmiljørbeidet i barnehagen og skolen, samtidig som det også er selve fundamentet i det daglige og kontinuerlige pedagogiske arbeidet. Det skal ikke være i tillegg til, ved siden av eller istedenfor det øvrige pedagogiske tilbudet. FFSS skal være en del av alt vi gjør.

Se vår presentasjon av FFSS