Hva skal vi egentlig gjøre når vi implementerer en modell som Omni-modellen?

Når vi skal implementere tar vi utgangspunkt i noe som er litt over oss. Noe overordnet eller teoretisk. For eksempel kan det være en plan, en teori, kunnskap, et lovverk eller en modell.

Vi får dette presentert, leser gjennom det eller gjør oss kjent med innholdet. Så henter vi det ned til profesjonsfellesskapet. Det vil si fellesskapet av ansatte i barnehagen eller skolen, der alle deltar. I dette fellesskapet begynner vi å bearbeide det som skal implementeres.

Vi tolker, reflekterer og prøver å forstå. Hva betyr dette? Hvorfor er det slik? Hvordan ser dette ut hos oss? Hva er det de vil at vi skal gjøre? Hva gjør vi i dag? Hvordan skal dette se ut hos oss?

Så begynner vi å operasjonalisere. Det vil si at vi utleder faktiske handlinger, rutiner og strukturer som vi prøver ut, øver oss på og gjør til en del av vår praksis, slik at det får positive konsekvenser for barna i barnehagen eller elevene på skolen.

Implementeringen planlegges gjennom kompetanseheving og arbeid med syv steg:

1. Den teoretiske rammen, Omni-perspektivet

 • Skape forståelse.
 • Etablere felles språk og felles referanseramme.
 • Øve seg på å forstå egne læringsmiljø inn i den teoretiske rammen.

2. Regelverkskompetanse

 • Hvordan skal opplæringsloven §9A og Barnehageloven kap. 8 forstås?
 • Hvordan operasjonalisere loven inn i det daglige arbeidet med barn og unge?
 • Arbeid med sentrale begreper og plikter etter loven.

3. Verdigrunnlag

 • Den profesjonelle voksenrollen.
 • Profesjon og etikk.
 • Barnesyn og læringssyn.
 • Barnet i vekst og utvikling.

4. Fordypning i Omni-trappa

 • Utfordringer i læringsmiljøet.
 • Læringsmiljø i negativ utvikling: nye normer, mobbeatferd, krenkelser og mobbing.
 • Å snu en negativ utvikling.
 • Gjenskape og holde på et godt læringsmiljø.

5. Analysekompetanse

 • Det sosiale systemet i læringsmiljøet: roller, posisjoner, sosiale mekanismer, normer og regler.
 • Risikofaktorer og beskyttende tiltak.
 • Analysekompetanse og handlingskompetanse hånd i hånd.

6. Handlingskompetanse

 • Verktøy, prinsipper og tiltak.
 • Arbeid med oppvekstmiljøet – Omni-perspektivet.
 • Den autoritative voksenrollen.

7. Oppfølging, øving og vedlikehold:

 • Følge opp, øve og reflektere over egen utøvelse av den profesjonelle voksenrollen.
 • Systemer og planer er på plass og godt kjent i hver enhet.

Eksempel fra Tromsø kommune

Tromsø kommune har vedtatt at Omni-modellen skal implementeres i alle barnehager og skoler i kommunen. Den skal benyttes som et felles tankegods og en felles modell i arbeidet for et trygt og godt læringsmiljø.

Implementeringsperioden er august 2021 til juni 2024, og gjennomføres som kompetanseheving og arbeid med de syv stegene over.

Tromsø kommune har laget en egen implementeringsplan med tre mål:

 1. Tromsø kommune prioriterer tidlig innsats og arbeid med å fremme, opprettholde og vedlikeholde trygge og gode oppvekstmiljøer som gir god helse, læring og trivsel for alle barn og unge.  
 2. Alle ansatte i barnehager og skoler i Tromsø kommune jobber kontinuerlig og systematisk med tidlig innsats og for å fremme, opprettholde og vedlikeholde trygge og gode læringsmiljøer som gir god helse, læring og trivsel for alle barn og unge. 
 3. Barn og unge i Tromsø kommune opplever å være en del av et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø som gir god helse, læring og trivsel. De opplever og bli sett og hørt og tatt på alvor når de ikke har det trygt og godt i sitt læringsmiljø. 

Du kan laste ned implementeringsplanen