• Bahn, Henning (2013) Organisasjonskultur: En begrepsavklaring, Tidsskrift for Norsk psykologforening, hentet fra https://psykologtidsskriftet.no/fagartikkel/2013/04/organisasjonskultur-en-begrepsavklaring (25.02.21) 
 • Borge, Anne Inger Helmen (2003) Resiliens. Risiko og sunn utvikling. Gyldendal Akademisk
 • Bronfenbrenner, Urie (2005) Making human beings human. Bioecological Perspectives on human development, Sage Publishing
 • Eriksen, Ingunn Marie og Lyng, Selma Therese (2018) Elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker i skolemiljøarbeidet, Fagbokforlaget 
 • Fallmyr, Øyvind (2020) Følekseshåndtering og relasjonsbygging i skolen, Universitetsforlaget 
 • Fullan, Michael (2016) Å dra i samme retning. Et skolesystem som virker. Kommuneforlaget
 • Green, Ross (2011) Utenfor. Elever med atferdsutfordringer, Cappelen Damm Akademisk
 • Hansen, Helle Rabøl (2021) Det felles, det skapende og didaktikken, kapittel i Restad, Frode og Sandsmark, Jorun (red) (2021) Mobbeforsking i et fellesskapsperspektiv. Nye stemmer i praksis, Kommuneforlaget.
 • Hansen, Helle Rabøl (2021) Parentesmetoden – Tenke og handlestrategier mot mobbing, Kommuneforlaget .
 • Kunnskapsdepartementet (2020) Mobbing i barnehagen, hentet fra https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/artikler/barnehagene-far-ny-mobbelov/id2765706/  (04.03.21) 
 • Restad, Frode og Sandsmark, Jorun (red) (2021) Mobbeforsking i et fellesskapsperspektiv. Nye stemmer i praksis, Kommuneforlaget.
 • Robinson, Viviane (2019) Færre endringer. – Mer utvikling, Cappelen Damm Akademisk 
 • Roland, Pål (2021) Den autoritative voksenrollen i barnehage og skole, Cappelen Damm Akademisk 
 • Støen, Janne, Fandrem, Hildegunn og Roland, Erling (red) (2018) Stemmer i mobbesaker, Fagbokforlaget 
 • Utdanningsdirektoratet (2017) Grunnlagsdokument for arbeidet med barnehage, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser. 
 • Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
 • Lov om barnehager (Barnehageloven) LOV-2005-06-17-64, Kunnskapsdepartementet 
 • Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa (Opplæringsloven) LOV-1998-07-17-61, Kunnskapsdepartementet 
 • Overordnet del av læreplanen – verdier og prinsipper for grunnopplæringen 
 • Rundskriv Skolemiljø Udir-3-2017, sist endret 06.07.2020 Regelverkstolkningar frå Udir 
 • Prop. 57 L (2016 – 2017) punkt 5.5.2.1 og Rt. 2012 s. 146
 • Lund, Ingrid, Historien fra barn og unge, og deres foreldre.