Steg 5: Foreldrene adopterer legitimering

Kjennetegn


Foreldre er ofte sine egne barn nærmest, og slik skal det være. Foreldrene er ikke til stede i barnehagen, på skolen eller andre oppvekstarenaer, og ser ikke selv hva som skjer og hvordan barna er mot hverandre når de er sammen. Når barna deres kommer hjem og forteller om hva som har hendt, har de ofte ikke andre referansepunkter enn barnets historie.

Dersom barnet kommer hjem og forteller om andre barn som ødelegger leken, kaller, slår, fungerer dårlig sosialt sammen med de andre og er til plage for eget barn, er det deres jobb å støtte sitt eget barn. I noen tilfeller snakker disse foreldrene med andre foreldre, som kan fortelle om samme erfaringer fra sine egne barn. Foreldrene oppfatter, gjennom barnegruppas fortellinger, at det er et barn i barnegruppa som utfordrer, og på ulike måter er til bry for andre barn. Foreldregruppa forstår barnas frustrasjon, og deler den. De hører gjentatte fortellinger om et barn som har blitt så sint at det har slått og sparket, ødelagt i leken, ikke forstår de sosiale spillereglene eller fremstår som rar og annerledes.

Legitimeringsprosessen er kraftfull og overbevisende

Den kan også fungere som en selvoppfyllende profeti, gjennom negative merkelapper på barnet som er utsatt. Barn som utsettes for mobbeatferd og ekskludering får til stadig «dårlige pasninger», og «spilles ut» av andre barn. De ender ofte i konfrontasjoner eller reaksjoner, hvor de fremstår som problematiske og vanskelige. Det er vanskelig å se at reaksjonene er forårsaket av at de utsettes for mobbeatferd.

Det er ofte slik at reaksjonene til den som blir utsatt er veldig synlig for andre, mens årsaken ikke er det. De som observerer, får kun med seg reaksjonen til den som er utsatt. Det igjen forsterker legitimeringen, og narrativet, om et barn som ikke fungerer godt nok sosialt, og derfor bør ekskluderes. De spilles dårlig av andre barn, som igjen bruker dette i sin legitimeringsprosess, og forteller om den andres negative karakteristika hjemme til foreldrene sine.

Foreldregruppa også involvert i mobbeatferden

Når barn som har mobbeatferd også får støtte fra foreldrene sine, og foreldrene adopterer barnas legitimering av mobbeatferd, har vi kommet langt i den negative utviklingen. Barnet som utsettes for mobbeatferd får også foreldregruppa mot seg, og spilles helt ut. Mobbeatferden har fått en mer alvorlig karakter, og har nådd et nytt nivå, hvor foreldregruppa også er involvert i mobbeatferd gjennom passiv legitimering.

Risikofaktorer


Verktøy og tiltak


Praktiske eksempler