Steg 1: Et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø

Kjennetegn


Steg 1 representerer en ønsket situasjon for barnegruppa. Barnegruppa er rammet inn i, og selv tar del i, trygge og gode verdier, normer og holdninger, styrt av autoritative voksne som formidler tydelige forventninger og reguleringer med varme og omsorg.

  • Barnemiljøet preges av inkluderende samhandling, gode relasjoner og positiv aktivitet.
  • Relasjonene mellom alle deltakere i miljøet preges av raushet, tillit og kontinuitet.
  • Barna tolerere hverandre godt og anerkjenner hverandres ulikhet, selv på tvers av etablerte vennskapsgrupper.
  • Gruppa av barn og unge lar seg lede gjennom strukturer og rutiner, og de oppfyller de forventningene om hvordan vi er mot hverandre.
  • Vi har et trygt og godt fellesskap som oppfyller behovene for tilhørighet, trygghet, forutsigbarhet, variasjon og mangfold og opplevelsen av mening.

Felles forståelse, felles praksis og tett oppfølging

De ansatte har felles forståelse og felles praksis. De har felles verdisyn og et positivt syn på barn og ungdom i vekst og utvikling. De voksne jobber kontinuerlig med å fremme det trygge og gode fellesskapet for alle, med å forebygge mobbing og krenkelser, med å vise tydelig holdning til nulltoleranse mot mobbing og krenkelser, og har god oversikt over sårbare barn og behovene de har for støtte og hjelp.

Ledelsen er tett på sine ansatte med tydeligere krav og forventninger, samtidig som de er åpne og støttende for den enkelte ansatte i de daglige utfordringene med barnegruppen. Det er ikke et nederlag å komme til sin leder for å drøfte vanskelige eller utfordrende situasjoner. Det er derimot forventet og dagligdags. Ledelsen uttrykker tydelige forventninger om å få jevnlig informasjon om miljøet i den aktuelle barnegruppa, og om å bli informert dersom et barn ikke opplever å ha det trygt og godt. Når ledelsen får slik informasjon, gir de nødvendig støtte og involvering, og følger opp at saken løses på en effektiv måte, etter barnehagen eller skolens rutiner og med egnede tiltak. Ledelsen følger også opp etterarbeid og sikrer seg at de ansatte oppfyller følge med-plikten, handlingsplikten, aktivitetsplikten, omsorgsplikten og den profesjonelle voksenrollen.

Stort handlingsrom

En barnegruppe på steg 1 er lett å jobbe med og handlingsrommet er stort. De voksne har stor kapasitet til å legge til rette for motiverende, stimulerende og fellesskapene aktiviteter, fordi lite tid går til å holde kontroll og orden, eller til å løse opp i stadige konflikter.

Når man klarer å holde en barnegruppe på steg 1 har man det største handlingsrommet for å gjøre målrettede tiltak og aktiviteter som sørger for at vi holder oss der.

Risikofaktorer


Mindre og mindre handlingsrom for hvert trinn man beveger seg opp trappa

Jo lengre opp i trappa man beveger seg, jo mindre blir handlingsrommet, og jo de voksne føler at de får mindre og mindre kapasitet til å fremme fellesskapet og forebygge mobbing og krenkelser. Man henger hele tiden etter og føler at man har mer enn nok med reaktive tiltak som å håndtere konflikter, uønsket atferd, krenkelser og mobbing. I tillegg kommer økt mengde foreldresamarbeid, loggføring, dokumentasjon og tiltak som skal gjennomføres.

Å skape et godt fundament på steg 1 virker positivt forsterkende. Å gå oppover trappa kan virke som en negativ spiral om man ikke klarer å stanse ferden opp trappa tidsnok.

Kulturen er selvforsterkende

En konstruktiv og positiv kultur virker derfor selvforsterkende. Dessverre gjelder også dette destruktive og negative kulturer. Kanskje i enda sterkere grad. Når de grunnleggende behovene for tilhørighet, trygghet, forutsigbarhet, variasjon og mangfold og opplevelsen av mening mangler, har vi en tendens til å redusere stresset, dempe ubehaget eller mestre situasjonen gjennom å skape situasjoner som oppfyller disse behovene likevel. Strategiene som barn og unge kan bruke da, kan være kortsiktige og ha kraft kun som kortsiktig lindring. Strategiene som kan tas i bruk, er de som fører oss opp omni-trappa.

Verktøy og tiltak

Vi jobber med implementeringen steg for steg. Steget hvor vi jobber med verktøy og tiltak kommer senere i prosessen.


Praktiske eksempler