Tips til å jobbe med sosial kompetanse

Definisjon på sosial kompetanse:

«Et sett av ferdigheter, kunnskaper og holdninger som trengs for å mestre ulike sosial miljøer, som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde relasjoner og som bidrar til å øke trivsel og fremme vekst”

Garbarino 1985

For å kunne inngå i positive relasjoner med jevnaldrende, foreldre og lærere må barn og unge utvikle sosiale ferdigheter. Barnets fysiske forutsetninger, holdninger og kommunikasjonsferdigheter innvirker på denne mellommenneskelige, sosiale prosess som begynner kort tid etter fødsel og fortsetter inn i voksen alder.

Barn og unge må ha hjelp og støtte i prosessen med å tilegne seg disse ferdighetene gjennom oppveksten på de ulike arenaene de er på.

Sosial kompetanse er en forutsetning for verdsetting, vennskap, sosial integrering og inkludering i barnehage-, skole- og oppvekstmiljøet.

Andre kilder:

Sosial kompetanse – Ei foreldreveiledning (PDF)

Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge. Ogden m.fl – 2018 (artikkel)

Sosial læring gjennom arbeid med fag (artikkel)

Fellesskapende undervisning. Video av Inger Bergkastet

Sosial læring og inkluderende læringsmiljø. Video med Frode Restad

Trene ungdom på Smalltalk for å mestre sosiale situasjoner (artikkel)