Idrettsglede for alle – Omnimodell for idretten

Omnimodellen for idretten er under utvikling og pr. 01.05.22 foregår det pilotering av modellen i tre idrettslag i Tromsø.

Mer informasjon og flere verktøy for trenere og ledere vil publiseres her fremover.

Vi ønsker å høre fra deg!

 1. Er du idrettsleder eller trener i Tromsø og ønsker at ditt idrettslag skal ta i bruk Omnimodellen for idretten?
  Send epost til Britt Leandersen
 2. Har du andre spørsmål knyttet til modellen eller om ditt idrettslag kan ta den i bruk?
  Ta kontakt med oss via skjema her på nettsiden

Innledning og mål


Bakgrunn

Tromsø idrettsråd ønsker at idretten skal ha et felles tankegods, og en felles forståelsesramme for å skape et levende og trygt idretts-Tromsø. Vi ønsker å rette et ekstra fokus på arbeidet og ansvaret for å skape idrettsmiljøer som er inkluderende og hvor barn og unge opplever at de kan delta og får opplevelsen av å høre til. En idrett preget av trygge og gode fellesskap, er en av grunnpilarene i en bærekraftig idrett.

Omni-modellen for idretten er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø idrettsråd, Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune, og en del av en satsning som også gjennomføres i alle barnehager og skoler i Tromsø kommune. Det overordnede målet er at vi jobber sammen for og
prioritere tidlig innsats og arbeid med å fremme, opprettholde og vedlikeholde trygge og gode oppvekstmiljøer som gir god helse, læring og trivsel for alle barn og unge. 

Omni er en forstavelse som betyr altomfattende, og brukes om noe som gjelder alt eller for alle. Navnet viser til det komplekse sosiale systemet rundt barn og unge, som omfatter hele oppvekstmiljøet som barnet er en del av. Alle de ulike arenaene i barn og unges oppvekstmiljø henger sammen og påvirker hverandre gjensidig. Det som skjer i skolen eller barnehagen, påvirker det som skjer på trening. Det som skjer i nabolaget eller i lek på ettermiddagstid påvirker det som skjer i barnehagen eller skolen.

Idretten er den største fritidsarenaen i Norge for barn og unge. Dette gir oss en viktig og unik rolle i barn og unges oppvekstmiljø. Gjennom å implementere tankegodset til Omni-modellen, ønsker vi å rette fokus på medansvaret vi har. Vi er en viktig samfunnsaktør i arbeidet med å forebygge utenforskap, krenkelser og mobbing, og fremme inkludering og fellesskap for alle gjennom idrettsglede for alle.

Det idretten har til felles med barnehagene og skolene er foreldregruppa, og barn og unge. Foreldre/foresatte er grunnlaget for hele barne -og ungdomsidretten. Når Tromsø kommune satser så stort på Omni-modellen rettet mot barnehager, skoler og foreldre, ønsker Tromsø idrettsråd å være en del av denne satsningen. Vi ønsker å skape en felles link mellom arbeidet som gjøres i barnehager og skoler, samt og skape en rød tråd i barn og unges oppvekstmiljø.

Til å begynne med vil satsningen på Omni-modellen være et pilotprosjekt rettet mot tre klubber.

Mål

 1. Idretten i Tromsø prioriterer arbeidet med å fremme trygge og gode fellesskap hvor alle kan delta og får opplevelsen av å høre til. Idretten skal være et sosialt tilbud med høyt fokus på å forebygge mobbing og krenkelser. Det legges til rette for at alle kan trives, utvikle vennskap og oppleve mestring og bevegelsesglede.
 2. Alle som representerer idrettsorganisasjonen planlegger og gjennomfører aktiviteter og trening som bidrar til å:
  1. Å fremme et trygt og godt idrettsmiljø.
  2. Å forebygge utenforskap, krenkelser og mobbing.
  3. Å stoppe mobbing og krenkelser.
  4. Å støtte sårbare barn og unge slik at alle får mulighet til å oppleve mestring og å ta en positiv plass i idrettsfellesskapet.
 3. Barn og unge i idretts-Tromsø opplever treninger og aktiviteter i regi av idrettslaget som trygt, godt og inkluderende. De opplever voksne som rollemodeller som har og tar ansvar for et inkluderende fellesskap.

Implementeringsstruktur

Teoretisk ramme

Å skape felles referanseramme, felles forståelse og felles begreper.

Bearbeiding i fellesskapet

Hvordan skal vi forstå dette i vår organisasjon/ på vårt lag? Hva skal til hos oss? Hva må vi gjøre for å sikre at dette blir en gjennomgående praksis hos oss?

Handlingene

Møtet mellom voksne og barn, holdninger og praksis.

Barn og unges opplevelser

Barn og unge i idretts-Tromsø opplever treninger og aktiviteter i regi av idrettslaget som trygt, godt og inkluderende. De opplever voksne som rollemodeller som har og tar ansvar for et inkluderende fellesskap.

Innhold og kjernekomponenter


Implementering i 3 steg:

Steg 1: Den teoretiske rammen

Mål:

Skape felles forståelse og en felles referanseramme, med tilhørende begreper.

Skape felles handlingsrom og forståelse for den praksisen vi må ha for å fremme et trygt og godt idrettsmiljø:

 • Felles referanseramme og felles forståelse: Modellen FFSS og modellen Omni-trappa.
 • Hvorfor fokuset på fellesskapet er nøkkelen i arbeidet.

Steg 2: Voksenrollen i idretten

Mål:

Skape rolleforståelse og refleksjoner rundt ulike voksenroller og hvordan disse kan påvirke barn og unges oppvekstmiljø.

 • Å forstå barn i vekst og utvikling.
 • Den autoritative voksenrollen.
 • Den voksne som rollemodell gjennom handlinger, praksis og holdninger.

Steg 3: verktøy og tiltak

Mål:

Gi tips, verktøy og tiltak vi kan bruke for å fremme trygge og gode idrettsmiljø, forebygge utenforskap, mobbing og krenkelser og
håndtering av mobbing og krenkelser.

Organisering


Forelesningsvideoer

For hvert av de tre implementeringsstegene, lages det korte forelesningsvideoer med praksisnært fokus og eksempler. Det planlegges seks videoer på ca. 20 minutters varighet. Det lages refleksjonsoppgaver og caseoppgaver til felles drøfting til hver film. Det lages også treningsoppgaver og tips til hva man kan øve på i praksis, for å gå fra ord til handling.

Videoene blir tilgjengelig gjennom Omni-modellens egen Youtubekanal Omnimodellen, og Omni-modellens nettsted. På nettstedet vil også refleksjonsoppgaver, caseoppgaver og annet materiell bli lagt tilgjengelig.

Det er mulig å gjennomføre forelesningsvideoene og refleksjonsoppgavene individuelt, men vi oppfordrer til å gjennomføre opplegget i fellesskap i klubben. Målet er å skape felles forståelse, felles refleksjoner, felles holdning og praksiser. Fellesskap skapes best i fellesskapet.

Kontinuitet og regelmessighet

Implementeringsarbeid tar tid, både i utstrekning og i investert tid. Det krever kontinuitet og regelmessighet. I idretten er det stor utskifting av frivillige, og det kan være utfordrende i arbeidet. Men dette arbeidet retter seg mot bygging av en inkluderende klubbkultur. Det er derfor særlig viktig at medlemmer med sentrale roller i klubben, som styre og ledelse, er med i prosessen. Den formelle implementeringstiden er satt til to år, men vil etter det foregå som et kontinuerlig arbeid, for å sikre at praksisen blir vedvarende i klubbene.

Seminarer, temakvelder og forum

I tillegg til det lokale arbeidet i klubben, vil Tromsø idrettsråd arrangere seminarer, temakvelder og forum med Omni-modellen som tema. Det er også mulighet for råd, veiledning og besøk i klubben.

Tegn på god praksis


Målet med implementeringsarbeidet er at det skal få positive konsekvenser for barn og unge. Vi ønsker at flere skal få oppleve et trygt, godt og inkluderende fellesskap i sitt idrettsmiljø.

Tegn på at vi lykkes i arbeidet:

 • Tydelig og bestemt ledelse kombinert med raushet og omsorg for alle.
 • Færre som slutter.
 • Godt oppmøte og deltakelse.
 • Alle opplever at noen venter på dem/ blir glad når de kommer. Ingen står på sidelinja.
 • Mye velvilje, smil og latter på trening.
 • Mye og god aktivitet.
 • Utøvere som tør å prøve, tør å feile, tør og lykkes.
 • Det er positiv og oppmuntrende kommunikasjon mellom utøvere seg imellom, og mellom trener og utøvere.
 • Godt etablerte forventninger og strukturer som alle kjenner til og følger.
 • Gode relasjoner mellom alle deltakere og rom for forskjellighet.
 • Positiv kommunikasjon – både verbalt og som kroppsspråk.
 • Konflikter håndteres.
 • God og åpen kommunikasjon med foresatte

Barn og unges medvirkning: barnestemmen inn i arbeidet


I dette arbeidet synes vi det er viktig å lytte til hva barn og unge i idretten mener om saken. Vi arrangerte derfor et ungdomsseminar for idrettsutøvere som går på 9. trinn. Seminaret ble arrangert 4. november 2021, og vi fikk ca. 15 deltakere som bidro med sin stemme.

Dette opplever barn og unge som viktig for dem i sin idrettshverdag:

Hva er viktig for deg på trening?

Barneidretten 7 år – 11 år:

 • Lek og ha det gøy
 • Venner og vennskap
 • Trene på idretten, med gradvis økende forventninger.
 • Trygt og kjent
 • Samhold
 • Medbestemmelse
 • Ha det gøy
 • Variasjon
 • Lagfølelse

Ungdomsidretten 14 år og eldre:

 • Gode trenere
 • Mestringsfølelse
 • Medbestemmelse
 • Fokusere på treninga og ikke tulle
 • Gøy
 • Samhold
 • Lek
 • Stabilitet og forutsigbarhet i treningstider og opplegg
 • Følelsen man sitter igjen med etter trening.

Hvem er drømmetreneren?

 • Kjenner alle, og viser det.
 • Bør ha kurs og vite hva hen holder på med
 • Snakker et språk vi forstår
 • Blid og godt humør
 • Gir kontruktive tilbakemeldinger
 • Støttende
 • Artig
 • Løfter deg opp og motiverer
 • Ser den enkelte utøver
 • Kjærlig og streng, men rettferdig.
 • Er hyggelig og snill, og inkluderer alle
 • Ikke kjefter, men gir konstruktive tilbakemeldinger.
 • Roser alle og ikke bare de samme hele tiden.
 • Får treningene til å bli morsomme
 • Positiv.
 • Disiplinert og har konkurranseinstinkt.
 • Forstår at vi ikke bare er der for å trene, men også for å ha det gøy samtidig.
 • Er smart og har kunnskap om idretten.
 • Passer på at alle har noen å være sammen med.
 • Hilser høflig på alle.
 • Har og tar ansvar for fellesskapet. At alle har det bra på trening

Aktivitetsplan


DatoAktivitetDeltakere/målgruppe
September 2021Ungdomsseminar – ungdommens stemme teller.
Hva trenger du på trening?
Ungdommer i idretten på 9. trinn
31.01.22Arbeidsmøte Omni-modellenBritt, Jon Halvdan og Ann Ton
15.02.22Arbeidsmøte Omni-modellenBritt, Jon Halvdan og Ann Ton
21.03.22Arbeidsmøte Omni-modellenBritt, Jon Halvdan og Ann Ton
21.03.22Inkluderingsseminar
Work shop
Ledere og trenere i idrettslag
Innen utgangen av marsInformasjonsmøte med de påmeldte pilotklubbeneLedelse i pilotklubbene, Tromsø idrettsråd, Tromsø kommune og Ombudene.
01.05.22Grunnlagsdokument og innholdet til Omni-modellen for idretten ferdigstilles som førsteutkastBritt, Jon Halvdan og Ann Tone
19.05.22Presentasjon av arbeid med fellesskapskvaliteterDaglige ledere i idrettsrådene i Norge
20.05.22Første presentasjon av Omni-modellen for ledere på NIF-konferanseLedere i NIF
02.05.22Informasjonsmøte med pilotklubbene
SeptemberKick off Omni-modellen for pilotklubbenePilotklubbene
8. – 11. septemberInkluderingskonferanse i forbindelse med Barens summer games.
Presentasjon av Omni-modellen
03.10.22Impleenteringsmøte 1:
Steg 1 i implementeringsplanen: Den teoretiske rammen.
OktoberInkluderingsseminar med tema Omni-modellen
14.11.22Nettmøte: Klubbrådet –  Hvordan løser vi denne problemstillingen? Spørsmål og svar fra fagfolk.
23.01.23Implementeringsmøte 2: 
Steg 2: Voksenrollen i idretten.
20.02.23Nettmøte: Klubbrådet –  Hvordan løser vi denne problemstillingen? Spørsmål og svar fra fagfolk.
17.04.23Implementeringsmøte 3:
Steg 3: Verktøy og tiltak
29.05.23Evaluering med pilotklubbene

Milepælsplan


DatoMålDeltakere/målgruppe
Oktober 2022Alle pilotklubbene er i gang med implementering av Omni-modellen steg 1.Pilotgruppen
Mars 2023Alle pilotklubbene er i gang med implementeringa av Omni-modellen steg 2.Pilotgruppen
September 2023Erfaringsseminar med erfaringsdelinger.Pilotklubbene og Tromsø idrettsråd
Oktober 2023Alle pilotklubbene er i gang med implementeringa av Omni-modellen steg 3.Pilotgruppen
Mars 2024Erfaringsseminar med erfaringsdelinger.Pilotklubbene og Tromsø idrettsråd
AprilEvaluere og revidere. Rekruttere nye klubber til implementering av Omnimodellen.Tromsø idrettsråd