Steg 7: Ny normflyttende tendens

Kjennetegn


Når den negative utviklingen har fått gå så langt som til steg 6, har vi et alvorlig problem i barnegruppa. Når den negative atferden tilsynelatende også har støtte fra foreldre eller foreldregruppa, i tillegg til en eller flere ansatte, ligger alt til rette for at det skal skje en ny normflyttende tendens. Denne gangen er det de nye normene som på nytt flyttes. Atferden tar et nytt steg i negativ retning og situasjonen er i en alvorlig utvikling.

Når dette skjer, får de negative handlingene mer alvorlig karakter. Når vi en slik utvikling, er det stor risiko for at de negative handlingene blir så alvorlige at vi snakker om alvorlige trusler, lovbrudd, alvorlig voldsbruk og svært alvorlige krenkelser på de øverste alderstrinnene. Det er stor fare for alvorlig skolevegring for skolebarn, og det får ofte store konsekvenser for læring og utvikling hos den som er utsatt.

  • På dette tidspunktet vil det være behov for å koble inn eksterne hjelpeinstanser som politiet, barnevern og konfliktråd. BUP og andre støttende instanser kan også være nødvendig.
  • På dette nivået er det stor fare for liv og helse, både på kort og lang sikt, og det haster å stanse utviklingen.
  • På dette punktet er veien tilbake lang og skadene som har skjedd vil ofte svært stor. Når barn over tid blir utsatt for traumer, som det å bli utsatt for mobbeatferd og ekskludering kan være, kan det få store konsekvenser for utviklingen av hjernen. Det kan føre til vansker med å regulere følelsene sine, og til at toleransevinduet smalner. Barnet kan begynne å møte verden med en forventning om å bli møtt med forakt og avvisning, og blir svært sårbar for tapsopplevelser og avvisning. Jo lengre barnet opplever å bli utsatt for mobbeatferd som ikke oppdages, stanses og håndteres, jo større risiko er det for store og langvarige skader og sår. I verste fall kan det får store livsvarige konsekvenser for den som er utsatt.

På steg 7, hvor det skjer en ny normflyttende tendens, har vi en svært alvorlig situasjon i barnegruppa, og miljøet i barnegruppa er ikke trygt og godt for noen.

Den eller de som er utsatt for mobbeatferd, er i en særlig sårbar situasjon, hvor de er svært avhengig av trygge, modige og kompetente voksne som ser, forstår og handler, og som er i stand til å gjennomføre korrekte, målrettede og effektive tiltak for å stanse og snu den negative utviklingen.

Risikofaktorer


Verktøy og tiltak


Praktiske eksempler