Begrepsordliste A-Å

Adoptere legitimering

Å adoptere legitimering innebærer at man, gjennom samhandling med andre, tar del i deres negative oppfatning og syn på en annen, og gjør det til sin egen. Man forstår og støtter den andres negative handlinger mot denne. Man oppfatter negative handlinger uført mot en, som man ellers ville reagert på, som legitimt, fordi man har tatt del i en annens oppfatning av at den som er utsatt for de negative handlingene, av ulike årsaker fortjener det eller får som forventet.

Aktivitetsplan

En aktivitetsplan er en skriftlig plan, som viser:

  • Hvilke(t) problem(er) som skal løses.
  • Hvilke tiltak barnehagen eller skolen har planlagt for å løse problemet.
  • Når tiltakene skal gjennomføres.
  • Hvem som er ansvarlig for å gjennomføre dem.
  • Når tiltakene skal evalueres.

Plikten til å lage en aktivitetsplan, utløses samtidig som tiltaksplikten utløses. Det vil si når barnehagen eller skolen får kjennskap til at et barn ikke opplever det som trygt og godt i sin barnehage eller skole.

Aktivitetsplanen skal være et levende dokument, og oppdateres etter hvert som saken utvikler seg eller endrer seg.

Aktivitetsplanen skal være skriftlig og etterprøvbar. Barnehagen og skolen skal oppfylle aktivitetsplikten i samråd med de involverte barna og deres foreldre.

Aktivitetsplikten

Aktivitetsplikten utløses når barnehagen eller skolen får kjennskap til at et barn ikke opplever at det er trygt og godt i sin barnehage eller skole. Det er barnets subjektive opplevelse av sin hverdag som skal legges til grunn for om barnet har det trygt og godt eller ikke. Barnets opplevelser skal lyttes til, anerkjennes, erkjennes og respekteres. Det er ikke anledning til å unndra seg aktivitetsplikten ved å bortforklare eller stille spørsmål ved barnets subjektive opplevelser. Dette gjelder også selv om vi som ansatte i barnehagen eller skolen er av en annen oppfatning enn barnet.

Atferd

Begrepet atferd betyr det vi gjør, altså våre handlinger.

Autoritativ voksenrolle

Den autoritative voksenrollen er en beskrivelse av en voksenrolle hvor den voksne tar en profesjonell og bevisst rolle ovenfor barna, med en god balanse mellom varme og kontroll. Den autoritative voksenrollen har kvaliteter som forutsigbarhet, trygghet, gode ramme og positivt grensesettende.

Bagatellisering

Å bagatellisere betyr å gjøre noe mindre viktig eller å redusere betydningen av noe. Når noen forteller om noe de opplever som vanskelig, og vi gjør opplevelsen mindre viktig med å f.eks. si «Det er da slik som alle opplever, det tåler du», så forteller vi samtidig at det den andre opplevde ikke er så farlig eller så veldig viktig. Da bagatelliserer vi.

Barnehage-, skole- og oppvekstmiljø

Frasen barnehage-, skole- og oppvekstmiljø omfavner helheten i barnets oppvekstmiljø, og peker på at det som skjer i barnehagen eller skolen, og utenfor skolen henger sammen for barnet, og er en del av helheten i barnets liv.

Barnehageeier

Barnehageeier refererer til kommunen, som lokal barnehagemyndighet. Det er barnehageeier som er ansvarlig for godkjenning av og tilsyn ved barnehagene. Det er barnehageeier som er ansvarlig for tilbudet i den enkelte barnehage. Barnehageeier er den myndigheten som har ansvar for at barnehagen drives etter gjeldende lover og regler.

Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen er en internasjonal menneskerettighetskonvensjon som gir barna en spesiell juridisk status. Barnekonvensjonen slår fast at alle barn i verden har rett på spesiell beskyttelse. De landene som har sluttet seg til barnekonvensjonen må følge det som står i den. Barnekonvensjonen er overordnet alle de nasjonale og lokale lovene og reglene. Det betyr at barnekonvensjonen gjelder, uansett. Norge er forpliktet til å følge barnekonvensjonen.

Barnehageloven kapittel VIII (kap. 8)

Barnehageloven kapittel VIII trådte i kraft ved nyttårsskiftet 2021. Den gir alle barn i barnehagen en individuell rett til å ha et trygt, godt og helsefremmende barnehagemiljø. Barnehageloven kapittel VIII pålegger alle ansatte i barnehagen en rekke plikter, som verktøy for å sikre at alle barn har det trygt og godt i sin barnehage. Alle ansatte i barnehagen skal kjenne til og forstå sine forpliktelser og ansvar etter Barnehageloven kapittel VIII, og etterleve dem i det daglige arbeidet. Det er barnehageeier som har ansvar for å sørge for at alle ansatte oppfyller dette kravet.

Barnesyn / Synet på barnet

Barnesyn viser til de holdningene og den forståelsen vi som voksen har til barna. Holdningene og forståelsene vi har, preger i stor grad handlingene våre og hvordan vi møter barna. Barnesyn er både et verdispørsmål og et kunnskapsspørsmål. Kompetanse og forståelse er nøkkelord for positivt barnesyn. De holdningene til barna vi bærer med oss, påvirker følelsene våre til barna. Følelsene våre er den viktigste motivasjonen og igangsetteren av atferd. Et positivt barnesyn er derfor en svært viktig egenskap for den profesjonelle voksne.

Bortforklaringsfella

Når barn eller foreldre i samtaler eller på møter forteller om hvordan barnet opplever sitt barnehage-, skole- eller oppvekstmiljø, skal vi lytte, anerkjenne, erkjenne og respektere barnets opplevelser. Er vi opptatt av å forklare barnets opplevelser med vår egen forståelse, forklare oss eller andre, eller forklare omstendighetene, vil det ofte oppleves som en bortforklaring. Det kan virke mot målet om å lytte, anerkjenne, erkjenne og respektere.

Dårlige pasninger

Egnede tiltak

Fellesskap

Forebygge

Fremme

Grøft

Funksjonsvennskap

Følge med-plikten

Handlingskompetanse

Handlingsplikten

Helsefremmende

Hjertevennskap

Holdninger

Håndtere

Individnivå

Individuell rettighet

Inn-grupper

Jobbe systematisk

Klikkdannelser

Kollektiv antagonisme

Kollektiv legitimering

Kollektiv virkelighetsoppfatning

Kontekstfaktorer

Krenkelser

Kultur

Læringsfellesskap

Mobbeatferd

Mobbing

Narrativ

Normalisering av normbrytende atferd

Normer

Normflyttende tendenser

Normsystemer

Nødvendig kompetanse

Omni-perspektiv

Omsorgsfull kontroll

Omsorgsplikten

Opplæringsloven §9A

Organisasjonskultur

Organisasjonsteori

Partnerskapsavtale

Passiv legitimering

Praksis

Proaktiv aggresjonsatferd

(Dodge, 1991; Roland og Idsøe, 2001) defineres som en stabil tendens til å reagere med utadrettet aggresjon for å oppnå sosiale gevinster.

Det dreier seg om en form for instrumentell aggresjon (Vitaro og Brendgen, 2005). Instrumentell aggresjon kan forstås ut fra to nivå.

Nivå en handler om den aggressive handlingen (for eksempel utestengning), som deretter på nivå to utgjør et ”instrument” for å oppnå en positiv effekt (for eksempel tilhørighet). Det å ydmyke en annen person kan ses på som en aggressiv maktdominans som i neste omgang gir den utøvende personen en stimulans.

https://www.uis.no/nb/sinne-og-aggresjon-hos-barn-og-unge#/

Proaktive mekanismer

Profesjonell voksenrolle

Rangstige

Regelverkskompetanse

Reaktiv aggresjonsatferd

(Dodge, 1991; Roland og Idsøe, 2001) blir definert som en stabil tendens til å bli sint i møte med frustrasjoner eller provokasjoner, slik at en lar sinne få utløp i negative handlinger. Denne aggresjonstypen beskrives som en intens emosjonell aktivering, og utrykket utgjør mer en ”varmblodig” variant (Dodge, 1991).

https://www.uis.no/nb/sinne-og-aggresjon-hos-barn-og-unge#/

Reaktive mekanismer

Samhandling

Skoleeier

Sliten profesjonell voksenrolle

Sløvet kompetent blikk

Sosial eksklusjonsangst

Sosiale hierarkier

Sosiologisk og kulturell forståelsesramme

Subjektiv opplevelse av eget barnehage-, skole- eller oppvekstmiljø

Subkultur

Systemnivå

Systemproblem

Særskilt sårbare barn

Tidlig innsats

Tilskuerrollen

Tiltaksplikten

Trygt og godt

Tweens

Utviklingsfaser

Utviklingssprang

Veksler

En veksler er en elev som i noen situasjoner fremstår som en som utfører negativ adferd mot andre, men som i andre situasjoner også utsettes for mobbeadferd fra andre elever (Felipe, García, Babarro & Arias, 2011)

Verdi- og normsystem

Verdisyn

Virkelighetsoppfatning